شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

کیل مواد مصرفی
تعرفه واردات

کاشی و سرامیک
.......................................

جوهر چاپ دیجیتال

رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشورها

نمایشگاه کاشی و سرامیک 1398


قابل توجه مشارکت کنندگان در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1398


بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران

زمان برگزاری: 9 الی 12 تیر ماه 1398

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

آخرین مهلت ثبت نام: 98/2/31

آخرین مهلت ارائه نقشه غرف خودساز: 98/3/20

دانلود فرم فارسی ثبت نام در نمایشگاه

لطفاً فقط، صفحات 2 - 3 - 4 - 5 - 18 - 19 - 20 - 21 پرینت گرفته شود و مهر و امضاء شده به همراه آن دسته از مدارکی که در صفحه 6 درخواست گردیده و فیش واریزی به دفتر انجمن ارسال گردد.

بدیهی است به مدارک ناقص، بدون مهر و امضاء و بدون فیش واریزی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آمار 8 ساله کاشی و سرامیک

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

اهم مکاتبات انجمن با اعضاء
نقشه نمایشگاه