نگاهي به آمارهاي کاشي وسراميک ايران در سال 1390


 نگاهي به آمارهاي کاشي وسراميک ايران در سال 1390

 1  شرح  مقدار  رتبه در جهان
2  تولید  حدود  450 ميليون متر مربع  4
 3  مصرف  حدود 375 ميليون متر مربع  4
 4  صادرات 68 ميليون متر مربع 5
 5  ارزش صادرات  290 ميليون دلار ---
6  میزان واردات   10/2 ميليون متر مربع ---
 7  ارزش واردات  28/6 ميليون دلار  ---
 8  سرمایه گذاری صورت گرفته  بيش از 3/5 ميليارد دلار ---
 9  تعداد واحدهای تولیدی  بيش از 100 واحد  ---
10 اشتغال به کار مستقیم و غیر مستقسم بيش از300 هزار نفر  ---
11 ظرفیت نصب شده و اسمی تولید 570 ميليون متر مربع  ---
12 سرانه تولید 6 متر مربع  ---
13 سرانه مصرف 5 متر مربع  ---
14 استفاده از ظرفیت نصب شده   78 درصد  ---
 

 

 

 

بازدید: 23745